Site-ul Instituției Avocatul Poporului folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii acestora, conform Regulamentului 679/27 aprilie 2016

 

 

Avocatul Poporului poate promova recursul în interesul legii în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu privire la problemele de drept care au fost soluţionate diferit de instanţele judecătoreşti, prin hotărâri judecătoreşti irevocabile

 

 

2020 

http://www.avpoporului.ro/images/stories/articles1.jpg  Recurs în interesul legii privind interpretarea și aplicarea neunitară a dispozițiilor art. 65 alin. (2) din legea nr. 53/2003, republicată, referitor la sintagma „cauză reală și serioasă”, în sensul de a se stabili „dacă un caracter serios al concedierii presupune ca, în situația reducerii numărului de posturi identice din cadrul unității, angajatorul trebuie să aplice unele criterii de departajare/selecție, pentru a justifica alegerea salariatului/salariaților care urmează să fie concediat/concediați dintr-un număr de salariați care desfășoară activități identice sau similare” - 16 septembrie 2020 

http://www.avpoporului.ro/images/stories/articles1.jpg  Recurs în interesul legii privind interpretarea și aplicarea neunitară a dispozițiilor Anexei VIII, Cap. II, lit. A, Secțiunea II, pct. 6, subpct. 6.2, lit. a) pct. 1 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în corelare cu dispozițiile art. 38 alin. (3), alin. (4) și alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, modificată și completată - 18 august 2020

 

 

2019

http://www.avpoporului.ro/images/stories/articles1.jpg  Recurs în interesul legii având ca obiect problema de drept referitoare la interpretarea și aplicarea art. 22 din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, republicată - 23 mai 2019 

http://www.avpoporului.ro/images/stories/articles1.jpg  Recurs în interesul legii privind interpretarea și aplicarea neunitară a dispozițiilor art. 2 alin. (4), art. 59 alin. (2) și art. 64 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, în sensul de a stabili dacă instanța de judecată poate lua act de acordul de mediere, prin care părțile s-au înțeles cu privire la desfacerea căsătoriei și la rezolvarea aspectelor accesorii divorțului - 31 iulie 2019   

 

 

2018 

http://www.avpoporului.ro/images/stories/articles1.jpg  Recurs în interesul legii privind problema de drept referitoare la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 16 și art. 17 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare - 12 februarie 2018

http://www.avpoporului.ro/images/stories/articles1.jpg  Recurs în interesul legii privind interpretarea și aplicarea neunitară a prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a) - g), l) și n), art. 27 alin. (1), (2), (3) și (5) și art. 32 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind  autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, art. 8 din Legea nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, precum și ale art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale 

http://www.avpoporului.ro/images/stories/articles1.jpg  Recurs în interesul legii privind interpretarea și aplicarea neunitară a dispozițiilor art. 30 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și art. 3 pct. 1 din Legea nr. 85/2003 a minelor, în sensul de a stabili dacă activitatea desfășurată în cadrul unităților de prospecțiuni geologice sau de exploatări în subteran este considerată activitate desfășurată în „unitate minieră” și poate fi încadrată în condițiile speciale de muncă

 

 

2017 

http://www.avpoporului.ro/images/stories/articles1.jpg  Recurs în interesul legii privind problema de drept referitoare la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 39 raportate la art. 102 alin. (1) pct. 14 sau art. 105 pct. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, în sensul stabilirii competenței funcționale a agenților constatatori (din cadrul poliției locale sau poliției rutiere), cu incidența art. 7 lit. h) din Legea nr. 155/2010 a poliției locale - 9 februarie 2017

   

2016

http://www.avpoporului.ro/images/stories/articles1.jpgRecurs în interesul legii privind interpretarea și aplicarea dispozițiilor: 30 alin. (6) și art. 48 alin. (1) pct. 7 din Legea cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 alin. (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. 8 din Anexa nr. 5 a Legii nr. 63/2011 - 22 iulie 2016

http://www.avpoporului.ro/images/stories/articles1.jpgRecurs în interesul legii privind problema de drept referitoare la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, cu modificările și completările ulterioare - 10 noiembrie 2016

http://www.avpoporului.ro/images/stories/articles1.jpg Recurs în interesul legii privind problema de drept referitoare la interpretarea și aplicarea dispoziţiilor art. 147 din vechiul Cod penal, raportate la cele ale art. 145 din vechiul Cod penal - 21 decembrie 2016

 

2015

http://www.avpoporului.ro/images/stories/articles1.jpgRecurs în interesul legii privind problema de drept referitoare la legalitatea hotărârilor adoptate de consiliile locale în vederea reglementării procedurii privind ridicarea vehiculelor staționate neregulamentar, constatarea și aplicarea contravențiilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare - 29 ianuarie 2015

http://www.avpoporului.ro/images/stories/articles1.jpgRecurs în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor legale privind includerea perioadei de ucenicie la calculul vechimii în muncă - 19 martie 2015

http://www.avpoporului.ro/images/stories/articles1.jpgRecurs în interesul legii privind interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 59 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, respectiv de art. 47 alin (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și anume stabilirea înțelesului termenului "nevăzător" - 11 mai 2015

 

2014

http://www.avpoporului.ro/images/stories/articles1.jpgRecurs în interesul legii privind interpretarea dispozițiilor art.17 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și a Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, din punct de vedere al semnăturii agentului constatator necesară legalității procesului-verbal de contravenție, pentru contravențiile sancționate de Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, modificată și completată - 4 decembrie 2014

 

2013

http://www.avpoporului.ro/images/stories/articles1.jpgRecurs în interesul legii cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 4 alin. (4) şi art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la calculul indemnizaţiei lunare reparatorii şi a indemnizaţiei lunare acordate categoriilor de persoane stabilite de normele juridice menţionate (persoanele care beneficiază de titlurile de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, precum şi de urmaşii de Erou-martir) - 6 august 2013

http://www.avpoporului.ro/images/stories/articles1.jpgRecurs în interesul legii privind interpretarea dispoziţiilor legale în baza cărora se calculează dobânzile aferente sumelor încasate şi restituite de administraţiile finanţelor publice din ţară cu titlu de taxă pe poluare, taxă de primă înmatriculare şi taxă pentru emisiile poluante, unde instanţele de judecată au reţinut ca temei legal următoarele texte: art. 3 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti, art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, art. 994 din vechiul Cod civil, art. 1535 din Legea nr. 287/2009 (Codul civil), art. 124 şi art. 70 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 - Codul de procedură fiscală - 24 septembrie 2013

 

2012

http://www.avpoporului.ro/images/stories/articles1.jpgRecurs în interesul legii cu privire la aplicarea art. 1 alin. (1) lit. d) şi e) raportat la art. 4 alin. (1) şi (2) din Decretul-lege nr. 118/1990, privind dreptul unor persoane persecutate din motive politice de dictatura instaurată în România cu începere de la 6 martie 1945, republicat, cu modificările şi completările ulterioare de a cumula indemnizaţia pentru perioada de strămutare cu cea prevăzută pentru perioada de domiciliu forţat, atunci când aceste perioade au coincis - 9 mai 2012